Social

Twitter for Websites

스크립트 혹은 iframe 으로 간단하게 트위터와 내 사이트를 연동하는 방법을 설명하고 예제를 확인합니다.

Tweet/Follow Button

  • <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="usltest2">Tweet</a>
  • <a href="https://twitter.com/usltest2" class="twitter-follow-button" data-show-count="false">Follow @usltest2</a>

 

Twitter Intent

 

Code Snippet

<script type="text/javascript" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>

<a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=http://naver.com">Tweet</a>
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="usltest2">Tweet</a>
<a href="https://twitter.com/usltest2" class="twitter-follow-button" data-show-count="false">Follow @usltest2</a>

External Links

댓글

댓글 본문
버전 관리
egoing
현재 버전
선택 버전
graphittie 자세히 보기